Privacy Reglement

 

Stichting AED Hulpverlening Almelo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij bewaren persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt,  dan wel op grond van de wet is vereist.

Met dit Reglement geven wij inzicht in de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens ter bescherming van uw privacy, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Details over dit Reglement (hoe, waarom, hoe lang) leggen wij vast in een verwerkingsregister dat opvraagbaar is.

WERKWIJZE t.a.v. CURSISTEN

 • Wij vragen u vooraf toestemming om uw persoonsgegevens te mogen vastleggen voor het plannen van een reanimatiecursus, en deze worden alleen voor dat doel gebruikt.

 • Uw gegevens zijn nodig voor het informeren over cursusdata, het bevestigen van de aanmelding, het informeren over het 24/7 oproepsysteem van hartslagNU.

 •  Voor een basiscursus leggen wij vast: naam + alle voorletters; geboortedatum; e-mailadres, woonadres en telefoonnummer. Na de cursusavond wordt de datum van de basiscursus aan uw gegevens toegevoegd.

 • Voor een herhalingscursus leggen wij vast: naam + alle voorletters, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, de datum van het behalen van het reanimatiecertificaat, en de datum van de laatst gevolgde herhalingscursus.  

 • Persoonsgegevens van cursisten worden uitsluitend beheerd door de planner van onze Stichting.  Per geplande cursus  wordt intern uitgewisseld met de instructeur en de penningmeester. Bij de groeps e-mail aan de betreffende deelnemers worden de e-mailadressen van de andere deelnemers afgeschermd.   

WERKWIJZE t.b.v. SERVICE  AED ’s  en/of 24/7 AED LOCATIES

Voor de controle en het onderhoud leggen wij de locatie van de AED en de daarbij behorende contactpersoon vast in het onderhoudsbestand dat door 2 bestuursleden wordt beheerd.    

VERSTREKKING AAN DERDEN

 •  Gezien de aard van onze Stichting kunnen wij met zekerheid stellen dat wij nimmer persoonsgegevens van cursisten met derden delen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 • In verband met service / onderhoud aan AED apparaten kunnen wij na overleg gegevens van de AED, de contactpersoon, de locatie en onderhoud gegevens,  delen met een van de professionele AED service- bedrijven waarmee wij samenwerken.

 • Ten behoeve van het functioneren van het 24/7 oproepsysteem HartslagNu delen wij, uitsluitend met goedkeuring van de eigenaar, de locatiegegevens van de betreffende AED. 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen waardoor de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is. Naast de beveiliging van de hardware d.m.v. wachtwoord  en/of gebruikersnaam gelden de volgende maatregelen:

 • Slechts 2 personen hebben toegang  tot de database met het cursistenbestand en zij zijn gehouden aan geheimhouding. 
 • Wij maken een beveiligde back-up van alle vastgelegde persoonsgegevens op een mobiele gegevensdrager om bestanden te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. In het verwerkingsregister leggen wij vast;  frequentie, beveiliging, bewaring.   
 • Bankgegevens van cursisten en overige partijen waarmee wij een financiële relatie hebben vallen uitsluitend onder beheer van de penningmeester in de afgeschermde bancaire omgeving in casu Rabobank Twente, die verantwoordelijke is voor dat deel van de privacy bescherming.
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.  
 • Onze bestuursleden en overige medewerkende zijn zich bewust van de noodzaak tot bescherming van persoonsgegevens. Gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze aan ons werden verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben ontvangen.  

 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.  

 • Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

TOT SLOT

 • Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement vragen heeft neem dan contact met ons op via: training@aedhulpverleningalmelo.nl.

 • Dit geldt ook wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunnen we overleggen hoe dat opgelost kan worden.

 • Uiteraard heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is  de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.